Inspirujący Lider

Inspirujący LiderProgram stworzony dla najwyższej kadry menedżerskiej, właścicieli firm. Wszędzie tam, gdzie skuteczne kierowanie organizacją powinno odbywać się przez pośrednie szczeble hierarchii, a zarząd oczekuje większej efektywności i zaangażowania oraz samodzielności w powierzonych dyrektorom czy kierownikom rolach i zadaniach.

Cele programu:

 • rozwój przywództwa w organizacji
 • przejście od zarządzania do przewodzenia (inspirowania)
 • wdrożenie przywództwa na wszystkich jej szczeblach
 • wypracowanie wizji i misji firmy
 • wydłużenie perspektywy planowania oraz
 • wprowadzenie biznesu na wyższy poziom

Efekty programu:

 • inspirująca wszystkich wizja oraz misja
 • nazwanie i przyjęcie wspólnych wartości oraz ich przestrzeganie
 • rozwinięcie planowania strategicznego
 • rozwój partnerstwa i opartej na zaufaniu kultury organizacyjnej
 • plany rozwoju i awansów, wiążące najlepszych ludzi z firmą i zwiększające zaangażowanie
 • wprowadzenie do kultury świętowania sukcesów i prawdziwego doceniania wkładu i zaangażowania członków zespołu
 • uwolnienie czasu menadżerów, czyli uruchomienie ogromnego potencjału rozwoju organizacji i ludzi

Zakres tematyczny:

 • rozwój stylu przywództwa i kultury organizacyjnej opartej na przywództwie
 • tworzenie inspirującej wizji i angażującej misji
 • tworzenie i rozwój specyficznej kultury organizacyjnej
 • budowa postaw proaktywnych
 • bezpieczne oddelegowanie odpowiedzialności
 • budowa zespołów autonomicznych
 • budowa organizacji samouczącej się
 • rozwój ludzi – poszukiwanie i rozwój liderów w organizacji
 • multiplikacja biznesu
 • efektywny wypoczynek lidera

Formuła:

Sesje coachingu indywidualnego i/lub grupowego. Praca oparta na modelu P.I.O.T.R. zapewniająca osiągnięcie założonych przed rozpoczęciem programu efektów i rezultatów.